บริษัท เอเชีย โลจิสติก อลิแอนซ์ (Asia Logistic Alliance)

ทำการพัฒนาระบบงานที่ช่วยในการติดตามการจัดส่งพัสดุได้แบบออนไลน์ โดยสามารถเรียกดูรายละเอียด และสถานะของการจัดส่งต่างๆ ได้ ช่วยลดปัญหาด้านการติดต่อ-สื่อสารจากการทวงถาม ลดขั้นตอนในการติดตามงานที่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก และผลลัพธ์ที่แสดงผ่านทางหน้าจอสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย

บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย

ออกแบบและพัฒนาระบบการซื้อขายพร้อมชำระเงินแบบออนไลน์ มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสินค้า รูปภาพ วิดีโอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย และรวดเร็ว

บริษัทวงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ออกแบบและพัฒนาระบบ MRP (Manufacturing Resource Planning) และระบบบัญชี เพื่อช่วยในการควบคุมและตรวจสอบระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ช่วยบริหารจัดการ/ควบคุมตั้งแต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฝ่ายบัญชีต้นทุนการผลิต โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร  ทั้งยังช่วยในการวางแผนเกี่ยวกับความต้องการใช้วัตถุดิบ โดยสามารถคำนวณจำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จากการสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้า เพื่อจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดต้นทุนขององค์กร และทำให้ปริมาณคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์รวมถึงเว็บท่า (Web Portal) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาพื้นที่ โดยจัดทำให้มีระบบการบริหารข้อมูลรายละเอียดขององค์กร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดทำระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพื่อเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร หรือข้อมูลขององค์กรไปยังเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาพื้นที่

ไทยธนาคาร

ออกแบบและพัฒนาระบบงานเว็บท่า (Web Portal) โดยจัดให้มีระบบบบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข่าวสารขององค์กรต่อบุคคลทั่วไป รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและกระจายข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ ภายในองค์กร

APPWORKS CO., LTD.
408/169 Phaholyothin Place Building,42nd Floor, Phaholyothin Road, Payathai,
Bangkok, Thailand 10400
Tel: 662 619 2100 Fax: 662 619 0330